Volně prodejné léky CAMILIA POR SOL MDC 10X1ML

Camilia-KHL
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat.
Od 23. 5. 2018 je možno objednané zboží vyzvednout pouze na našich pobočkách

Běžná cena
158 Kč
Ušetříte
- 13 Kč
145 Kč
Naše cena (s DPH)
Doprava zdarma
Kód výrobku
60019938
Skladem
Osobní odběr zdarma
Osobní odběr zdarma
  • Popis produktu
  • Příbalový leták
  • Další informace
  • Dotazy

Podrobný popis výrobku CAMILIA POR SOL MDC 10X1ML

CAMILIA POR SOL MDC 10X1ML

 
Použití:
 
CAMILIA je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat (jako jsou např. bolesti při prořezávání zubů, podrážděnost, červené tváře, průjem). 
 
Pokud se vaše dítě do 3 dnů nebude cítit lépe nebo pokud se mu přitíží, musíte se poradit s lékařem.
 
ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK CAMILIA PODÁVAT:
 
Nepodávejte přípravek CAMILIA svému dítěti jestliže je alergické na léčivé látky tohoto přípravku.
 
Upozornění a opatření:
 
Tento roztok je určený pouze k vnitřnímu užití. Neaplikujte roztok do očí ani do uší. Nepodávejte injekčně.
 
Další léčivé přípravky a CAMILIA
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které vaše dítě užívá, které v nedávné době užívalo nebo které možná bude užívat. 
 
Žádné vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky se neočekává.
 
Těhotenství, kojení a plodnost
 
Není relevantní.
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
 
Není relevantní.
 
Způsob podání:
 
Vždy podávejte přípravek CAMILIA přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku je:
Dítěti se obvykle podává 3 až 6 jednorázových dávek (1 ml) během 24 hodin po dobu 3 až 8 dnů, nebo podle doporučení lékaře.
Pokud příznaky po 3 dnech léčby přetrvávají, obraťte se na lékaře, aby se potvrdilo, že se jedná o potíže spojené s růstem zubů.
Bez porady s lékařem nepodávejte přípravek dítěti déle než 8 dní.
Návod k použití
Perorální podání.
Před podáním přípravku si umyjte ruce.
Pro každé podání použijte nový jednodávkový obal.
 
1. Otevřete hliníkový sáček.
2. Ze sady oddělte jeden jednodávkový obal.
3. Jednodávkový obal otevřete otočením jeho zúženého konce.
4. Dítě posaďte nebo držte ve vzpřímené poloze. Jemným stlačením jednodávkového obalu aplikujte celý jeho obsah dítěti do úst.
5. Pečlivě uzavřete sáček se zbývajícími dávkami přehnutím okraje na jeho otevřené straně.
Jestliže jste podal(a) více přípravku CAMILIA, než jste měl(a).
Pokud se vaše dítě necítí dobře, poraďte se s jeho lékařem.
 
Jestliže jste zapomněl(a) podat přípravek CAMILIA:
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 
MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
 
Žádné nežádoucí účinky se neočekávají.
Podobně jako všechny léky však může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Hlášení nežádoucích účinků.
 
Pokud se u vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to jeho lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.
 
JAK PŘÍPRAVEK CAMILIA UCHOVÁVAT:
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a jednodávkovém obalu za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Před otevřením sáčku:  Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Po otevření sáčku:  Neotevřené jednodávkové obaly uchovávejte při teplotě do 25 °C v sáčku, aby byl přípravek chráněn před teplem a světlem, a to nejdéle 6 měsíců. 
Po otevření jednodávkového obalu:
Obsah musí být použit okamžitě.
Otevřený jednodávkový obal nesmí být uchováván na pozdější použití.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
 
OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE:
 
Co přípravek CAMILIA obsahuje:
 
  • Léčivými látkami v jedné dávce (1 ml) jsou:
  • Chamomilla vulgaris 9 CH 333,3 mg
  • Phytolacca decandra 5 CH 333,3 mg
  • Rheum 5 CH 333,3 mg
  • Pomocnou látkou je čištěná voda.
Jak CAMILIA vypadá a co obsahuje toto balení:
 
CAMILIA je perorální roztok (čirá bezbarvá tekutina) v jednodávkovém obalu o objemu 1 ml 
(5 jednodávkových obalů zabalených v 1 sáčku).
Krabička obsahuje 10, 20 nebo 30 jednodávkových obalů.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie.
 
Výrobce:
 
BOIRON, ZAC des Frênes, 1 rue Edouard Buffard, 77144 Montévrain, Francie.
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: +420 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz.
Zkratky uvedené na krabičce: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do.
Příbalová informace byla naposledy revidována 16. 8. 2017.
Tento lék je volně prodejný, je v současné době dodáván na trh v České republice a je k dostání v lékárnách. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Další informace o CAMILIA POR SOL MDC 10X1ML

Výrobce:BOIRON
Kód výrobku:60019938
Kód EAN:3352712007486
Kód SUKL:213069
Kód PDK:3571719

Diskuze k výrobku CAMILIA POR SOL MDC 10X1ML

Dotaz na produkt
Vložením a odesláním dotazu souhlasíte s jeho případným zveřejněním.
Dotaz bude samozřejmě zveřejněn anonymně (bez vašeho jména a emailu).
Pokud se zveřejněním nesouhlasíte, napište přímo do textu - NESOUHLASÍM SE ZVEŘEJNĚNÍM.
 
Vaše osobní data (jméno a email) považujeme za přísně důvěrná a zaručujeme Vám, že nebudou předána dalším osobám ani právním subjektům.
 *
 *
 *
 *
Políčka s hvězdičkou jsou povinná.
Váš lékárník
Vytisknout stránku Poslat odkaz na e-mail
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu. Více informací najdete zde.